2011-12-18 Groene Wissel Utrecht Overvecht, 16 km  (click here to open in Garmin Connect)
2011-12-18 Groene Wissel Utrecht Overvecht, 16 km
(click here to open in Garmin Connect)
2011-12-11 Groene Wissel Nijmegen, 22 km  (click here to open in Garmin Connect)
2011-12-11 Groene Wissel Nijmegen, 22 km
(click here to open in Garmin Connect)
2011-12-04 Berghuis, 17 km  (click here to open in Garmin Connect)
2011-12-04 Berghuis, 17 km
(click here to open in Garmin Connect)
2011-09-18 Groene Wissel Driebergen Zeist, 17 km  (click here to open in Garmin Connect)
2011-09-18 Groene Wissel Driebergen Zeist, 17 km
(click here to open in Garmin Connect)
2011-07-30 Tienhovense Plassen, 18 km   (click here to open in Garmin Connect)
2011-07-30 Tienhovense Plassen, 18 km
(click here to open in Garmin Connect)
2011-03-20 Groene Wissel Maarn, 13 km   (click here to open in Garmin Connect)
2011-03-20 Groene Wissel Maarn, 13 km
(click here to open in Garmin Connect)
2011-01-23 Liniepad, 9 km  (click here to open in Garmin Connect)