Ethiopia, Simien Mountains Trek
Ethiopia, Simien Mountains Trek
Start Simien Trek in Debark
Start Simien Trek in Debark
Gelada Baboons
Gelada Baboons
Gelada Baboon
Gelada Baboon
Between Debark and Buyit Ras
Between Debark and Buyit Ras
Between Debark and Buyit Ras
Between Debark and Buyit Ras
Gelada Baboon
Gelada Baboon
Gelada Baboon
Gelada Baboon
Between Debark and Buyit Ras
Between Debark and Buyit Ras
Between Buyit Ras and Geech Camp
Between Buyit Ras and Geech Camp
Thick-billed Raven
Thick-billed Raven
Thick-billed Raven
Thick-billed Raven
Walking between Buyit Ras and Geech Camp
Walking between Buyit Ras and Geech Camp
Colorful sediments
Colorful sediments
Thick-billed Raven
Thick-billed Raven
Village near Geech Camp
Village near Geech Camp
Geech Camp (3600m)
Geech Camp (3600m)
Geech Camp
Geech Camp
Sunset at Geech Camp
Sunset at Geech Camp
Sunset at Geech Camp
Sunset at Geech Camp
Near Imet Gogo between Geech Camp and Chennek
Near Imet Gogo between Geech Camp and Chennek
Near Imet Gogo between Geech Camp and Chennek
Near Imet Gogo between Geech Camp and Chennek
Between Geech Camp and Chennek
Between Geech Camp and Chennek
Panorama near Ambikwa
Panorama near Ambikwa
View on Ras Dashen
View on Ras Dashen
Last climb to Ras Dashen
Last climb to Ras Dashen
View from Ras Dashen
View from Ras Dashen
View from Ras Dashen
View from Ras Dashen
Boy with goat on Ras Dashen
Boy with goat on Ras Dashen
View on Simien Mountains between Ambikwa and Sona
View on Simien Mountains between Ambikwa and Sona
Agriculture
Agriculture
Life is though...
Life is though...
Agriculture
Agriculture
Simien Woman
Simien Woman
Grinding corn
Grinding corn
Simien Girl
Simien Girl
Women on their way home
Women on their way home
Agriculture
Agriculture
Simien Silhouettes
Simien Silhouettes
Simien Silhouettes at sunset
Simien Silhouettes at sunset
Washing clothes
Washing clothes
Its' mine!!!
Its' mine!!!
Balloons
Balloons
Playing in the river
Playing in the river
Simien Girl
Simien Girl
Simien Girl
Simien Girl
Local market
Local market
Bye, bye!
Bye, bye!
Three little boys
Three little boys
Mulit Camp
Mulit Camp
Mulit Camp
Mulit Camp
Mulit Camp
Mulit Camp
View from Mulit Camp
View from Mulit Camp
Shy girl
Shy girl
Sunset at Mulit Camp
Sunset at Mulit Camp
Sunset at Mulit Camp
Sunset at Mulit Camp
Sunset Silhouettes
Sunset Silhouettes
Adi Arkay Village
Adi Arkay Village
Adi Arkay Village
Adi Arkay Village