Mountain Village
Mountain Village
On our way to Aremd
On our way to Aremd
Mountain Village
Mountain Village
Women washing in river
Women washing in river
Praying Time
Praying Time